Vyhľadávanie
Search

Kvalita

Politika kvality

„U nás je kvalita výsledkom tvrdého úsilia a práce“

Spokojnosť zákazníkov je najdôležitejším kritériom spoločnosti HF NaJUS, a.s. Kvalita sa vzťahuje nielen na samotné produkty, ale aj na spoločnosť ako celok; na jej riadenie a výkon. HF NaJUS, a. s. kladie veľký dôraz na kvalitu produkcie, čoho dôkazom sú nadobudnuté certifikáty.

Systém manažmentu a riadenia kvality a neustále zdokonaľovanie sa v danej oblasti sú dlhodobými súčasťami práce v HN NaJUS, a.s. Moderné prístrojové vybavenie a kvalifikovaná pracovná sila v spoločnosti dokážu zabezpečiť fungovanie systému kvality na najvyššej úrovni.

CERTIFIKÁTY KVALITY

Certifikáty kvality potvrdzujú, že výsledné produkty spoločnosti HF NaJUS spĺňajú štandard definovaný normou EN ISO 9001. Spoločnosť týmito certifikátmi dokazuje, že má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém, ktorý potvrdzuje zhodu s normou EN ISO 9001:2015  – vydanou spoločnosťou CVI, s.r.o. – Poprad.

Certifikáty spoločnosť oprávňujú robiť :

– VÝVOJ, VÝROBU, MONTÁŽ A SERVIS JEDNOÚČELOVÝCH STROJOV A ZARIADENÍ, ZVÁRACÍCH PRÍPRAVKOV, MONTÁŽNYCH PRÍPRAVKOV A UPÍNACÍCH PRÍPRAVKOV, FORIEM A NÁRADIA – KONŠTRUKCIU A VÝROBU STROJNÝCH DIELOV PRE VŠETKY ÚČELY

Ďalej spoločnosť HF NaJUS preukázala, že má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality procesu zvárania podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 3834 – 2: 2006.

MERACIE PRÍSTROJE:

  • KOMEG (3 350 x 1 500 x 1 600), presnosť merania – do 100 mm = 0,03 mm
  • IOTA 0101 (665 x 665 x 465), presnosť merania pri 20°C až do 0,003 mm
  • Profilprojektor LM8 TITANUS (200 x 400), s presnosťou 0,01 mm
  • FARO – meracie zariadenie

 

Od každého výrobku sa očakáva, že bude kvalitný a použiteľný pre funkciu, na ktorú je určený. HF NaJUS zabezpečuje a následne aj vyhodnocuje požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, výstupov, výrobkov, výkonov, služieb a procesov v priebehu výroby. Dodržiavanie kvality je kontrolované prostredníctvom prístrojového vybavenia a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí zabezpečujú fungovanie systému na najvyššej úrovni.