ETIKA

HF NaJUS, akciová spoločnosť (ďalej len „HF NaJUS“) sa týmto kódexom zaväzuje k etickému konaniu a k čestnosti svojich podnikateľských zámerov. Tento kódex správania je záväzným dokumentom odvodeným od našich firemných hodnôt a platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Stanovuje zásady vzájomného správania sa spoločnosti, zamestnancov i subjektov z externého prostredia.

1. Ochrana dobrého mena a majetku firmy

Pracovníci sú povinní správať sa tak, aby šírili dobré meno HF NaJUS a chránili jej záujmy. Každý pracovník má povinnosť ochraňovať duševné vlastníctvo i materiálne bohatstvo firmy. Použitie majetku HF NaJUS, vrátane pracovného vybavenia, zásob, budov, cenových ponúk, zmlúv s obchodnými partnermi, technologických postupov, údaje o zamestnancoch vrátane platov alebo iného hmotného a nehmotného majetku pre osobný prospech je zakázané, pokiaľ nie je výslovne dovolené dohodou. Intelektuálne vlastníctvo je hodnotným aktívom a musí byt chránené pred neoprávneným použitím alebo prezradením. Takéto vlastníctvo zahŕňa obchodné tajomstvo, dôverné informácie, autorské práva, ochranné známky, logá, ale taktiež zoznamy zákazníkov, obchodné príležitosti, produktové špecifikácie, či sú vlastnené našou spoločnosťou alebo obchodnými partnermi.

2. Ochrana osobných údajov

HF NaJUS rešpektuje súkromie pracovníkov a zaväzuje sa chrániť ich osobné údaje. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov a platných interných smerníc, ktoré z tohto zákona vyplývajú. Prístup k týmto údajom majú iba pracovníci HF NaJUS, ktorí majú na to oprávnenie a tieto informácie spracúvajú za účelom plnenia povinností.
Berúc do úvahy ochranu súkromia a ochranu osobných údajov si HF NaJUS vyhradzuje právo na prístup a monitorovanie počítačov a obrazové monitorovanie priestorov za účelom údržby informačných technológií, v ktorých sa osobné údaje spracovávajú, ako aj za účelom splnenia si svojich obchodných záväzkov alebo záväzkov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných smerníc.

3. Vzťahy v spoločnosti

Vzťahy v HF NaJUS sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte. Vzťahy k pracovníkom a medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.
Vzájomne poskytujeme aktuálne, adekvátne, presné a zrozumiteľné informácie.
Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Vedenie HF NaJUS nezasahuje do súkromného a rodinného života zamestnancov, netoleruje žiadne psychické a fyzické násilie a motivuje svojich pracovníkov k vyjadrovaniu ich názorov a k otvorenej diskusii.
Vedenie HF NaJUS sa zaväzuje udržiavať partnerský vzťah so zástupcami odborov s cieľom vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu.

4. Diskriminačné praktiky

HF NaJUS odmieta diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, vierovyznania, veku, zdravotnej spôsobilosti, sexuálnej orientácie, národnostného pôvodu alebo akéhokoľvek iného dôvodu chráneného zákonom.
HF NaJUS vyžaduje, aby každý pracovník prispieval k zlepšovaniu pracovného prostredia, rešpektovaním všetkých princípov a zásad, a zdržaním sa akéhokoľvek druhu diskriminácie.

5. Sexuálne obťažovanie

Sexuálne obťažovanie na pracovisku je zakázané. Sexuálne obťažovanie je definované ako nežiaduce sexuálne pokusy o zblíženie, akákoľvek žiadosť o sexuálnu priazeň, alebo akékoľvek iné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie sa sexuálnej povahy na pracovisku, rovnako ako iné podobné konanie, ktoré vytvára nepríjemné pracovné prostredie.

6. Bezpečnosť a zdravie

HF NaJUS dbá o vysokú úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti o pracovníkov a vytvára podmienky pre bezpečné pracovné prostredie. Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia sú premietnuté do súvisiacich vnútorných predpisov. HF NaJUS zabezpečuje informovanosť zamestnancov o týchto smerniciach a tiež školenia týkajúce sa požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok je súčasťou plnenia pracovných úloh. Za plnenie úloh zodpovedajú manageri HF NaJUS na všetkých stupňoch riadenia v určenom rozsahu.
Berúc do úvahy bezpečnosť a zdravie si HF NaJUS vyhradzuje právo na obrazové monitorovanie priestorov za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj za účelom splnenia si svojich obchodných záväzkov alebo záväzkov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných smerníc.

7. Prijímanie darov, korupcia

Pracovníci nesmú požadovať ani prijať služby, dary alebo výhody od zákazníkov alebo dodávateľov, ktoré ovplyvňujú, alebo sa môže zdať, že ovplyvňujú konanie pracovníka v zastupovaní HF NaJUS. Dary a výhody môžu byt vymieňané na úrovni, ktorá neprekračuje obvykle rozšírené miestne zdvorilosti v súlade s etickou obchodnou praxou a príslušnými zákonmi.
V prípade pochybností sa pracovníci musia poradiť so svojimi nadriadenými alebo s pracovníkom ľudských zdrojov.
Pri rokovaniach s našimi obchodnými partnermi uplatňujeme čestný prístup, ktorý je v súlade s antikorupčným správaním.
In case of doubt, staff must consult their superiors or human resources representative.
When dealing with our trading partners, we take an honest approach that is consistent with anti-corruption behaviour.

8. Vzťah k akcionárom

Našou povinnosťou je chrániť investície akcionárov a zabezpečovať ich dlhodobé zhodnotenie.
V zmysle právnych predpisov poskytujeme akcionárom informácie o HF NaJUS a berieme do úvahy ich záujmy. Dodržiavame právne predpisy zabezpečujúce transparentné zverejňovanie informácií. Všetci akcionári majú právo ovplyvňovať činnosť spoločnosti najmä prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení a svojej činnosti v orgánoch HF NaJUS, ktoré sú volené valným zhromaždením. HF NaJUS má vytvorené transparentné volebné pravidlá rešpektujúce práva všetkých akcionárov. Valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť, ktorá vypracováva Správu nezávislého audítora v súlade s právnymi predpismi.

9. Ochrana životného prostredia

Všetci pracovníci sú povinní pracovať v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko.
Našimi podnikateľskými aktivitami vplývame na životné prostredie a preto sa zaväzujeme zlepšovať naše pôsobenie na životné prostredie prostredníctvom preventívnych opatrení a používať technológie priateľské voči životnému prostrediu.
Prostredníctvom environmentálnych auditov a rizikového manažmentu systematicky identifikujeme a hodnotíme možné ekologické podnety. Prijímaním nápravných opatrení eliminujeme ich dopady a stále pracujeme na zlepšovaní nášho environmentálneho správania sa a na zvyšovaní efektivity našich zdrojov.

10. Vzťah s obchodnými partnermi

Máme snahu uspieť v transparentnom trhovom prostredí. Nehľadáme konkurenčné výhody prostredníctvom nelegálnych alebo neetických praktík.
Všetci pracovníci musia pri styku s obchodnými partnermi vystupovať korektne, vyvarovať sa manipulatívnych praktík, zatajovaniu relevantných informácií, zneužitiu dôverných informácií, alebo akéhokoľvek nekalého jednania.
Zákazníkom poskytujeme aktuálne, adekvátne a zrozumiteľné informácie o našich produktoch a službách. Každý pracovník HF NaJUS pristupuje k svojim povinnostiam tak, aby zvyšoval hodnotu poskytovaných produktov a služieb pre zákazníka.
Zdieľame princípy etického správania, sociálnej angažovanosti a rešpektu voči životnému prostrediu s našimi dodávateľmi, subdodávateľmi a sprostredkovateľmi.
Prezentujeme tieto zásady našim obchodným partnerom a motivujeme ich k dodržiavaniu rovnakých noriem aké dodržiavame my.

11. Konflikt záujmov

Konflikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností pracovníka a jeho lojality k HF NaJUS a keď by svojou činnosťou mohol poškodiť alebo znevýhodniť HF NaJUS.
Preto nesmieme vykonávať nijakú činnosť, ktorá by sa mohla označiť ako konflikt záujmov.
Vedenie HF NaJUS nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania bez predchádzajúceho súhlasu akcionára.
Podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, ktorej predmet činnosti je zhodný s predmetom činnosti HF NaJUS môže pracovník vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom štatutárov HF NaJUS.
Nikto nesmie využívať svoje oficiálne postavenie v HF NaJUS na súkromné účely a musí sa vyhýbať vzťahom, ktoré prinášajú so sebou riziko korupcie a ktoré spochybňujú našu objektívnosť a nezávislosť pri výkone činnosti.

12. Nelegálne praktiky

HF NaJUS pri svojej činnosti dodržiava platné zákony a právne predpisy, čo tiež vyžaduje aj od svojich obchodných partnerov. Nepodieľa sa na nezákonnom obchode s produktami (tabakové výrobky, alkohol...) a na obchode s drogami.
HF NaJUS zachováva dôvernosť informácií získaných v obchodných vzťahoch, neposkytuje ich tretím osobám a bráni ich zneužitiu.

13. Oznámenie neetického správania

Porušenie ktorejkoľvek časti tohto dokumentu pracovníkom sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny, ktoré môže mať za následok okamžité skončenie pracovného pomeru a podniknutie príslušných právnych krokov.
Nedodržanie a porušenie ktorejkoľvek časti tohto dokumentu je neakceptovateľné aj pre ktoréhokoľvek zúčastneného partnera. Postup v prípade takéhoto porušenia alebo porušenia iných príslušných ustanovení zo strany partnera je s ním dohodnuté v zmluve alebo dohode a môže viesť priamo k podniknutiu právnych krokov.
Pracovníci HF NaJUS sú povinní oznámiť akékoľvek porušenie alebo potenciálne porušenie Etického kódexu, o ktorom sa dozvedeli.
Porušenie etického kódexu pracovníci oznamujú svojmu priamemu nadriadenému, ďalšiemu vyššie nadriadenému podľa organizačnej štruktúry, pracovníka ľudských zdrojov alebo anonymne prostredníctvom schránky na vrátnici. Pracovník má taktiež možnosť podať podnet prostredníctvom zástupcu zamestnancov alebo odborov. Oznámenie sa podáva ústne, telefonicky, písomne alebo elektronicky na etika@hf-mixinggroup.com

. Všetci, ktorým sa nahlasuje porušenie etického kódexu, sú povinní zaručiť oznamovateľovi anonymitu. Odhaliť anonymitu možno len so súhlasom oznamovateľa.
Každý, komu bolo nahlásené porušenie etického kódexu, je povinný zaoberať sa hlásením a prijať riešenie v súlade so svojimi kompetenciami.
HF NaJUS nebude tolerovať žiadne postihy voči ľudom, ktorí nahlásili problémy s dodržiavaním etického kódexu v dobrej viere.