VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov do spoločnosti HF NaJUS, a. s., so sídlom Lieskovec 847/124 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 294 632, DIČ: 2020114085, IČ DPH: SK2020114085 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10014/R pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou HF NaJUS, a. s., so sídlom Lieskovec 847/124, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 294 632, DIČ: 2020114085, IČ DPH: SK2020114085 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10014/R ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) a každou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá podľa týchto VOP predáva tovar alebo dodáva služby (ďalej len „predávajúci“) kupujúcemu. (Tovar a služby ďalej spolu tiež ako „tovar“).

1.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä však zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s vylúčením Viedenského dohovoru o kúpnych zmluvách z roku 1980.

1.3. Pre všetky spory vzniknuté z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, má v právomoci riešiť príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

1.4. Predávajúci a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve medzi nimi platne uzatvorenej upraviť práva a povinnosti odlišne od týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej zmluvy.

1.5. VOP kupujúceho sú zverejnené na internetovej stránke www.hfnajus.sk.

1.6. Kupujúci je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP tým, že zmenu VOP zverejní na svojej internetovej stránke uvedenej v predchádzajúcom odseku najneskôr tridsať (30) dní pred dátumom, kedy má zmena VOP nadobudnúť účinnosť. Predávajúci je oprávnený pred dátumom účinnosti zmeny VOP doručiť kupujúcemu svoje písomné oznámenie, že so zmenou VOP nesúhlasí. V takomto prípade nesúhlasu predávajúceho so zmenou VOP pre záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim budú naďalej platiť VOP v znení pred zmenou. V prípade, že predávajúci neoznámi kupujúcemu písomne svoj nesúhlas so zmenou VOP pred nadobudnutím účinnosti zmeny VOP, platí, že predávajúci so zmenou VOP súhlasí.

1.7. Akékoľvek obchodné podmienky predávajúcho alebo podmienky, na ktoré predávajúci odkazuje v priebehu rokovania o uzavretí kúpnej zmluvy, sú výslovne vylúčené, bez ohľadu na to, či ich kupujúci výslovne vylúčil alebo v priebehu rokovania o kúpnej zmluve boli uvedené ako posledné. Kupujúci vyhlasuje, že kúpna zmluva je uzavretá za podmienky a s predpokladom, že aplikácia podmienok podľa prvej vety tohto odseku je vylúčená.

1.8. Počas doby trvania kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúcemu do troch dní písomne oznámiť akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov (vrátane spôsobu ich konania v mene Dodávateľa voči tretím osobám), uzavretia zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku, akýkoľvek prípad zrušenia bez likvidácie, vstup predávajúceho do likvidácie, začatie exekučného konania na majetok predávajúceho a začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči predávajúcemu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. Predávajúci je tiež povinný počas trvania kúpnej zmluvy do troch dní písomne oznámiť kupujúcemu dátum zrušenia registrácie predávajúceho ako platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum registrácie predávajúceho ako platiteľa dane z pridanej hodnoty. Zahraničný predávajúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný do troch dní písomne oznámiť kupujúcemu vznik a zánik stálej prevádzkarne predávajúceho podľa zákona č. 595/2003 Z.z. a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ako aj vznik a zánik prevádzkarne v zmysle zákona č. 222/2004 Z . z. o dani z pridanej hodnoty.

2. Pojmové vymedzenie

2.1. Za kupujúceho v zmysle týchto VOP sa považuje spoločnosť:
Obchodné meno: HF NaJUS, a. s.
Sídlo: Lieskovec 847/124, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 36 294 632
DIČ: 2020114085
IČ DPH: SK2020114085
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa , vložka číslo 10014/R
Web: www.hfnajus.sk

2.2. Za predávajúceho sa v zmysle týchto VOP považuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predáva výrobky alebo služby kupujúcemu alebo uzatvorila s kupujúcim kúpnu zmluvu, a to písomne.

2.3. Za účastníkov podľa týchto VOP sa považujú predávajúci a kupujúci.

2.4. Za písomnú formu dokumentu sa považuje podpísaný dokument vo forme listovej zásielky, elektronickej pošty, t. j. e- mailu.

2.5. Kúpnou zmluvou sa rozumie písomná listina s týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú podstatné náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä však predmet kúpy a/alebo označenie a opis služby číslo strediska kupujúceho, inventárne číslo majetku kupujúceho, dátum dodania, ktorý je záväzný, kúpnu cenu, označenie účastníkov a/alebo objednávka kupujúceho potvrdená predávajúcim so všetkými vyššie uvedenými náležitosťami, ktorými sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a/alebo určený jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Predmetom kúpnej zmluvy je len tovar výslovne uvedený a určený v kúpnej zmluve a/ alebo v objednávke.

2.6. Uzatvorená kúpna zmluva je jediným a úplným dokumentom medzi zmluvnými stranami v tej ktorej veci a všetky predchádzajúce dojednania zmluvných strán v tej ktorej veci, písomné ako aj ústne, sa uzavretím kúpnej zmluvy stávajú neplatnými, s výnimkou zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a zodpovednosti za omeškanie predávajúceho.

2.7. Predmetom kúpnej zmluvy je dojednanie zmluvných strán o vzájomných právach a záväzkoch pri dodaní tovaru, a to všetko spôsobom a za podmienok uvedených v kúpnej zmluve a v týchto VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je bližšie určený v kúpnej zmluve a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za riadne a včas dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu.

2.8. Ak to nie je v kúpnej zmluve výslovne dohodnuté alebo z nej nevyplýva, že sa zmluvné strany dohodli na opakovanom alebo sústavnom plnení, táto kúpna zmluva nezakladá povinnosť kupujúceho objednať̌ si od predávajúceho tovar alebo minimálne množstvo tovaru prípadne tovar v minimálnej hodnote, bez ohľadu na to, že kúpna zmluva je uzavretá na dobu určitú alebo zmluva obsahuje predpokladané množstvo tovaru prípadne jeho predpokladanú hodnotu.

2.9. Dodanie tovaru nie je výlučným právom predávajúceho a kupujúci je oprávnený uzavrieť zmluvu na dodanie rovnakého tovaru s akoukoľvek treťou osobou a to bez akejkoľvek oznamovacej alebo inej povinnosti voči predávajúcemu.

2.10. Za tovar sa v zmysle týchto VOP považujú výrobky a služby, ktoré ponúka predávajúci na predaj a/alebo dodanie.

2.11. Predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od jej obdržania. Pokiaľ nebude prijatie objednávky potvrdené kupujúcemu do dvoch (2) pracovných dní od jej obdržania, kupujúci si vyhradzuje právo od objednávky odstúpiť.

2.12. Odpoveď na ponuku, ktorá sa javí prijatím ponuky, avšak obsahuje akékoľvek dodatky, obmedzenia či akékoľvek iné zmeny sa považuje vždy za novú ponuku a vyžaduje akceptáciu zo strany kupujúceho. Kupujúci týmto prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou dopredu vylučuje. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, kedy bude súhlas s obsahom návrhu doručený zmluvnej strane.

2.13. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, ktoré by akokoľvek obmedzovali či znemožňovali jeho nadobudnutie kupujúcim a jeho využívanie.

3. Dodacie podmienky

3.1. Predávajúci je povinný dodať tovar riadne a včas a to v lehote dohodnutej zmluvnými stranami v kúpnej zmluve a/ alebo objednávke. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré si účastníci vymedzili ako dodacie miesto v záväznej objednávke, inak sídlo kupujúceho. Všetky dodacie podmienky sa riadia medzinárodnými pravidlami pre výklad dodacích doložiek INCOTERMS 2010 vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.

3.2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa jeho popisu, špecifikácie, vlastností, alebo iného určenia v kúpnej zmluve a v najvyššej možnej kvalite. Ak tovar nie je bližšie určený, predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý sa spravidla užíva a ktorý má obvyklé vlastnosti. Ak tovar nezodpovedá uvedeným vlastnostiam, má vadu. Za vadu tovaru sa považuje aj dodanie iného než objednaného tovaru.

3.3. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve určenom v zmluve.

3.4. Ak kupujúci poskytne predávajúcemu alebo predávajúci poskytne kupujúcemu pred dodaním tovaru vzorky, podklady alebo iné materiály, predávajúci je povinný dodať tovar, ktorého vlastnosti zodpovedajú týmto vzorkám, podkladom alebo materiálom.

3.5. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude zodpovedať príslušným právnym predpisom, vrátane právnych predpisov, ktoré určujú akosť, bezpečnosť, výkon, účinnosť alebo inú vlastnosť tovaru prípustnú na užívanie ako aj príslušným technickým normám, vrátane technických noriem, ktoré nie sú záväzné a ktoré zároveň nie sú v rozpore so záväznými technickými normami.

3.6. Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý je bez právnych vád, najmä sa zaväzuje, že tovar, ku ktorému má kupujúci nadobudnúť vlastnícke alebo iné právo alebo ho inak užívať, nebude predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebude súčasťou konkurznej alebo reštrukturalizačnej podstaty a že predávajúci bude v čase jeho dodania jeho neobmedzeným vlastníkom.

3.7. Predávajúci nie je oprávnený dodať tovar po častiach, ak kupujúci neurčí inak.

3.8. Ak je záväzok predávajúceho možné splniť viacerými spôsobmi, právo určiť spôsob plnenia má kupujúci. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o možných spôsoboch splnenia záväzku. Kupujúci je oprávnený meniť spôsob splnenia záväzku bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.

3.9. Plnenie musí presne zodpovedať dohodnutým podmienkam a musí byť vykonané v stanovenom termíne.

3.10. Kupujúci nie je povinný prevziať nedohodnuté čiastočné plnenie alebo plnenie väčšieho množstva. Všetky plnenia poskytnuté predávajúcim nad rozsah dohodnutý v kúpnej zmluve musia byť vopred písomne odsúhlasené kupujúcim, rovnako plnenie pred dohodnutým termínom je možné iba po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho. Akékoľvek plnenie pred udelením tohto súhlasu nie je kupujúci povinný prevziať ani zaplatiť.

3.11. Predávajúci je povinný o pripravenosti dodávky tovaru písomne informovať kupujúceho a to najneskôr tri (3) pracovné dni vopred.

3.12. Predávajúci je povinný tovar zabaliť a prepravovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu mechanickými, atmosférickými ani inými vplyvmi a zároveň aby ho bolo možné bezpečne prepravovať a bolo umožnené s ním manipulovať spôsobom zodpovedajúcim charakteru tovaru. Prioritne používať baliacu jednotku Europaleta , s rozmermi 1200×800×144 mm.

3.13. Predávajúci je povinný ku každej dodávke tovaru priložiť dodací list obsahujúci najmä označenie objednávky kupujúceho alebo kúpnej zmluvy, dátum odovzdania tovaru na prepravu, označenie a množstvo položiek tovaru, označenie a druh obalu, spôsobu dopravy a potvrdenie prepravcu o vykonaní kvantitatívnej kontroly pri prevzatí tovaru na prepravu, túto kontrolu je povinný zabezpečiť predávajúci. Vyššie uvedené označenia musia byť uvedené tiež na obale tovaru, minimálne v rozsahu: označenie predávajúceho, označenie a množstvo položiek tovaru v obale, označenie objednávky kupujúceho alebo kúpnej zmluvy.

3.14. Predávajúci je pri odovzdaní tovaru povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a riadne užívanie tovaru, najmä akékoľvek doklady, certifikáty, protokoly, vyhlásenia, výsledky skúšok, ak boli požadované, návody na obsluhu, opravu alebo údržbu a inú technickú dokumentáciu a to v slovenskom jazyku, ak kupujúci písomne nesúhlasí s odovzdaním týchto dokumentov v inom jazyku. Ak je potrebné, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie tovaru riadi návodom, je predávajúci povinný oboznámiť kupujúceho s takými pravidlami najneskôr pri odovzdaní tovaru.

3.15. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je tovar, ktorý je potrebné odskúšať, za okamih prevzatia tovaru kupujúcim sa považuje až okamih úspešného vykonania skúšok, pri ktorých neboli zistené žiadne vady tovaru.

3.16. Predávajúci je povinný odovzdať tovar, ktorý je bez vád. Ak má tovar pri odovzdaní vady, kupujúci ho nie je povinný prevziať.

3.17. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho prevzatia alebo zaplatenia kúpnej ceny za tovar, podľa toho, ktorý z týchto okamihov nastane skôr.

3.18. Predávajúci je povinný plniť záväzky osobne a je oprávnený použiť na plnenie svojich záväzkov subdodávateľa iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. Predchádzajúci písomný súhlas kupujúceho nie je potrebný, ak predávajúci je povinný ustanoviť splnomocneného zástupcu v súvislosti s nakladaním s odpadmi alebo ide o plnenie povinností predávajúceho súvisiacich s prepravou tovaru. Ak predávajúci plní svoje záväzky pomocou subdodávateľa, predávajúci zodpovedá tak, akoby záväzok plnil sám. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ neplnil záväzky predávajúceho pomocou ďalšieho subdodávateľa.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cena tovaru sa dojednáva dohodou zmluvných strán v dodacej parite DAP sídlo kupujúceho v zmysle INCOTERMS 2020.

4.2. Dohodnutá cena je pevná a úplná a to bez ohľadu na prípadnú zmenu vstupných nákladov predávajúceho.

4.3. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie viacerých alebo oddeliteľných tovarov, kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho, aby cenu detailne rozčlenil na jednotlivé tovary alebo určil jednotkovú cenu tovarov.

4.4. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, sú zahrnuté v dohodnutej kúpnej cene a to najmä náklady na balenie, prepravu a dodanie, náklady na splnenie povinností pri nakladaní s odpadmi, poistné, colné, skladné, bankové poplatky a pod.

4.5. Na výšku dohodnutej kúpnej ceny nemá vplyv to, že predávajúci dodá tovar počas dní pracovného pokoja.

4.6. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho, pričom právo predávajúceho vystaviť faktúru vzniká riadnym splnením objednávky.

4.7. Predávajúci je povinný poslať faktúru výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu spoločnosti HF NaJUS a. s. v tvare: faktury@hf-mixinggroup.com bez zbytočného odkladu po vzniku jeho práva vystaviť faktúru.

4.8. Faktúra vystavená predávajúcim je splatná do šesťdesiatich (60) dní od dátumu zdaniteľného plnenia, ktorá sa v prípade dodania tovaru s vadami predlžuje o lehotu pokiaľ vady nie sú odstránené, pričom musí mať náležitosti daňového dokladu a obchodnej listiny a to najmä označenie tovaru a jeho množstvo, označenie objednávky alebo kúpnej zmluvy, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vystavenia faktúry, dátum odoslania faktúry, označenie dodacieho listu a platobné údaje predávajúceho.

4.9. Ak splatnosť peňažného záväzku, ktorý má byť uspokojený zaplatením na účet predávajúceho, pripadne na deň pracovného pokoja alebo na iný deň, kedy banka kupujúceho nevykonáva svoju činnosť a nevykonáva úhradu záväzku, posúva sa lehota splatnosti na najbližší pracovný deň, v ktorom banka kupujúceho takúto činnosť vykonáva. Splnením záväzku kupujúceho sa rozumie podanie prevodného príkazu banke kupujúceho na odpísanie sumy peňažného záväzku alebo odoslanie tejto sumy poštou na účet predávajúceho.

4.10. Akékoľvek poplatky prijímajúcej banky predávajúceho spojené so splnením peňažného záväzku kupujúceho znáša predávajúci.

4.11. Podmienkou splatnosti pohľadávok predávajúceho je, že má kupujúci k dispozícii overiteľné a formálne správne daňové doklady.

4.12. V prípade vadného plnenia je kupujúci oprávnený zadržať platbu až do riadneho plnenia.

4.13. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný preukázať, že je majiteľom účtu, na ktorý majú byť hradené platby podľa zmluvy uzavretej s kupujúcim, či akéhokoľvek iného účtu, ktorý používa v obchodnom styku s kupujúcim. Do náležitého preukázania tejto skutočnosti je kupujúci oprávnený zadržať platby.

4.14. Predávajúci je povinný na žiadosť kupujúceho informovať o aktuálnom stave otvorených účtovných položiek vzniknutých zo vzájomného obchodného styku, ktoré sú obsiahnuté v účtovníctve predávajúceho k rozhodnému dňu, ak to bude treba vyjasniť a odsúhlasiť rozpory so stavom obsiahnutým v účtovníctve kupujúceho.

4.15. Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie, pokiaľ lehota splatnosti nie je minimálne 60 dní a/alebo faktúra bola doručená kupujúcemu po začatí plynutia lehoty splatnosti. Preferuje sa, aby začiatok plynutia lehoty splatnosti bol deň doručenia faktúry.

4.16. Kúpna cena sa uhrádza bezhotovostným bankovým prevodom v zmysle platobných údajov predávajúceho uvedených na faktúre a jej zaplatením sa rozumie odpísanie príslušnej kúpnej ceny z účtu kupujúceho.

4.17. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho svoje pohľadávky voči kupujúcemu postúpiť tretím osobám, ani tieto pohľadávky založiť v prospech tretích osôb.

5. Poistenie zodpovednosti

5.1. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť a predložiť kupujúcemu najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy doklad preukazujúci, že predávajúci ma riadne uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za tovar. Tieto poistné zmluvy je povinný udržiavať v platnosti až do vysporiadania všetkých nárokov a práv z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

6. Požiadavky na kvalitu a zodpovednosť za vady

6.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a prevedení určenom týmito VOP a kúpnou zmluvou a tovar na prepravu zabezpečiť v súlade s týmito VOP a kúpnou zmluvou.

6.2. Tovar má vady v prípadoch ako sú upravené príslušnými právnymi predpismi a/alebo v prípade porušenia povinností predávajúcim tak ako sú uvedené v tomto článku VOP.

6.3. Všetky odchýlky od technických a ďalších špecifikácií výrobku a schválených referenčných vzoriek sú považované za nezhodu, a predávajúci bude o nich bezodkladne informovaný reklamáciou. Reklamáciou sa rozumie tiež nezhoda, ktorá má za následok náhradu pôvodného tovaru predávajúceho. Náhradou pôvodného tovaru sa rozumejú tiež nasledujúce spôsoby : výmena tovaru, triedenie, oprava, finančná náhrada, náhradná dodávka.

6.4. Predávajúci je povinný do 24 hodín od prijatia reklamácie odoslať kupujúcemu informáciu o okamžitých opatreniach formou reportu. Ďalší postup vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od konkrétnej situácie, pričom musí byť zrejmá snaha o čo najrýchlejšiu a najefektívnejšiu nápravu nezhody zo strany predávajúceho, vrátane stanovenia nápravných opatrení a to tak aby bola reklamácia vybavená do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie predávajúcim. Náklady na vybavenie reklamácie znáša v plnom rozsahu predávajúci. V prípade, ak bude predávajúci v omeškaní s vybavením reklamácie, je kupujúci oprávnený aj bez súhlasu predávajúceho na náklady predávajúceho odstrániť vady a o tomto bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho, odstraňovaním vád môže kupujúci v tomto prípade poveriť aj tretiu osobu.

6.5. V prípade oprávnenosti reklamácie je povinný predávajúci uhradiť kupujúcemu finančnou formou náklady spojené s administráciou reklamácie vo výške 100.- Eur.

6.6. Kupujúci si vyhradzuje právo pre konkrétne obchodné prípady špecifikovať úroveň systému manažovania predávajúceho v úrovniach: „Zavedený systém v zmysle ISO 9001“, „Zavedený a certifikovaný systém min. v zmysle ISO 9001“, alebo „Certifikovaný IMS“. V prípade špecifických požiadaviek kupujúceho na certifikovaný systém manažovania, je predávajúci povinný bez vyzvania do 3 mesiacov od skončenia platnosti certifikátu zaslať certifikát nový, resp. informovať o zmene statusu. Predávajúci je zároveň povinný zaistiť výrobu a dodanie tovaru tak, aby jeho kvalita a vlastnosti plne zodpovedali príslušnej, oboma zmluvnými stranami schválenej technickej dokumentácii, právnym predpisom, technickým normám, legislatíve a normám k bezpečnosti a kvality, o čom je povinný viesť evidenciu a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu kupujúcemu.

6.7. Predávajúci je povinný informovať oprávnených zástupcov na strane kupujúceho o zmenách vo výrobnom procese a/alebo o nových použitých surovinách, a to pred uskutočnením takejto zmeny, a následne dohodnúť ďalší postup, ktorým môže byť:

 • nové vzorkovanie
 • preskúmanie dokumentácie
 • sprísnená výstupná kontrola u predávajúceho na obmedzené obdobie
 • iný dohodnutý postup (napr. uvoľnenie výroby u predávajúceho)

Všetky dodávky po vykonaní zmeny musia byť označené podľa dohody s oprávnenými zástupcami kupujúceho.

6.8. Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť tovaru v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov od jeho dodania kupujúcemu, pokiaľ nebolo kúpnou zmluvou dohodnuté inak, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Predávajúci zaručuje, že počas trvania záručnej doby bude ním dodaný tovar spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

6.9. Záručná doba začína plynúť odo dňa použitia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve.

6.10. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.11. Tovar má vady najmä vtedy, ak dodaný tovar nezodpovedá výsledku určenému v kúpnej zmluve, účelu použitia tovaru, prípadne nemá vlastnosti stanovené v kúpnej zmluve alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo platnými technickými normami.

6.12. Predávajúci zodpovedá za vady materiálu, vady spôsobené výrobcom, vady spôsobené subdodávateľom, za právne vady a akékoľvek iné vady tovaru.

6.13. Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, aj keď sa tieto vady stanú zjavné až po tomto čase.

6.14. Predávajúci však zodpovedá aj za akékoľvek vady vzniknuté po čase prevzatia tovaru kupujúcim, ak tieto vady boli spôsobené porušením povinnosti predávajúceho. Tým nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za vady počas trvania záručnej doby.

6.15. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru spôsobené odovzdaním nevhodných alebo neúplných podkladov kupujúcemu.

6.16. Vykonaním plnenia s vadou alebo vadami je kúpna zmluva zo strany predávajúceho porušená podstatným spôsobom, pričom kupujúci môže :

 • požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo
 • požadovať dodanie chýbajúceho tovaru alebo
 • požadovať odstránenie právnych vád alebo
 • požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné alebo
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo
 • odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Uplatnením nárokov z vád nie sú dotknuté nároky kupujúceho voči predávajúcemu na zmluvné pokuty ani na náhradu škody.

6.17. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu písomnú reklamáciu vady. V reklamácii kupujúci uvedie svoje požiadavky a voľbu medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku. Vzhľadom na situáciu v následnej komunikácii s predávajúcim sa však kupujúci môže rozhodnúť aj pre zmenu už uplatnenej voľby nároku z vady.

6.18. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu po obdržaní písomnej reklamácie vady od kupujúceho. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť najneskôr do štrnástich (14) dní od obdržania písomnej reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

6.19. Dodané množstvo je možné reklamovať do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Vady a z nich vyplývajúce nároky ako aj zo záruky je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne, a to bez zbytočného odkladu po ich zistení. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na svoje náklady dodať kupujúcemu tovar bez vád a/alebo chýbajúci tovar a/alebo tovar opraviť. Lehota, v ktorej bude reklamovaný tovar posudzovaný nesmie prekročiť desať (10) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorej je predávajúci povinný predložiť písomné stanovisko o oprávnenosti reklamácie kupujúcemu. Po márnom uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a odoslať tovar predávajúcemu a to na jeho náklady.

6.20. Predávajúci musí mať v priebehu výrobného procesu zavedený systém kontrol a preventívnych opatrení, od kontroly vstupných materiálov až po expedíciu hotových výrobkov. Cieľom týchto preventívnych opatrení a kontrol je dodávanie bez nezhôd, o čom je predávajúci povinný viesť preukázateľnú evidenciu.

6.21. Predávajúci je povinný dodať s tovarom na žiadosť kupujúceho osvedčenie o kvalite, ktorým potvrdzuje, že tovar zodpovedá schválenej technickej dokumentácii a spĺňa požiadavky príslušných technických predpisov, a že predávajúci dodržal postup pri posudzovaní ich zhody. Predávajúci je ďalej povinný dodať s tovarom na žiadosť kupujúceho kópie príslušných prehlásení o zhode. Za účelom overenia kvality zodpovedajúcej potrebám kupujúceho je predávajúci povinný umožniť vykonanie auditu a to v celom rozsahu, predávajúci zároveň súhlasí s tým, že tovar môže byť podrobený štátnemu overovaniu kvality.

6.22. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar, ani jeho súčasti neporušujú priemyselné a obdobné práva tretích osôb. Predávajúci je povinný písomne informovať kupujúceho o využití vlastných priemyselných práv na tovar avšak ani vlastné ani licenčné priemyselné práva nesmú vylúčiť či inak obmedziť ďalšie použitie či predaj kupujúcim.

6.23. Predávajúci berie na vedomie a súhlasí, že na základe dodávok tovarov a služieb predávajúceho, tieto môžu byť predmetom priebežného hodnotenia zo strany kupujúceho s dopadom na zaradenie do ďalších projektov, a to najmä s ohľadom na:

 • dodávateľskú spoľahlivosť (dodržiavanie termínov/ množstiev)
 • obchodnú spoluprácu (cenová úroveň, flexibilita, reakčný čas, ...)
 • systém manažérstva kvality (úroveň certifikácie)
 • kvalitu dodávok a manažment reklamácií.

7. Vyššia moc

7.1. Zmluvné strany nezodpovedajú za omeškanie s plnením svojich záväzkov pokiaľ je toto omeškanie spôsobené okolnosťami mimo sféry vplyvu tej zmluvnej strany, ktorá je v omeškaní, a to najmä požiar, búrka, povodeň, zemetrasenie, výbuch, havária, vojna, teroristický čin, sabotáž, epidémia, karanténe obmedzenia, embarga, prírodné katastrofy, oheň, silné mrazy, výskyt nákazlivých chorôb, vojnový stav, občianske nepokoje, mobilizácia, blokáda, generálny štrajk, resp. úradné alebo štátne opatrenia, ktoré účastníci nemôžu odstrániť, ani ovplyvniť a podobne. Zmluvná strana, ktorá sa na tieto okolnosti odvoláva je povinná bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku týchto okolností a pokiaľ tieto okolnosti trvajú bez prerušenia viac ako tri (3) mesiace, je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.2. Pokiaľ kupujúcemu bránia okolnosti vyššej moci prevziať plnenie na dohodnutom mieste, je po dobu trvania tejto prekážky vylúčené omeškanie kupujúceho s prevzatím rovnako ako sú vylúčené nároky predávajúceho na protiplnenie, resp. na náhradu škody. Po dobu trvania tejto prekážky je predávajúci povinný skladovať tovar na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

8. Sankcie

8.1. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zaplatenie zákonného úroku z omeškania.

8.2. V prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru kupujúcemu, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu v celkovej výške 10 (desať) percent z celkovej kúpnej ceny dojednanej v kúpnej zmluve.

8.3. V prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v inej kvalite, než aká bola dojednaná v kúpnej zmluve, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu v celkovej výške 10 ( desať ) percent z celkovej kúpnej ceny dojednanej v kúpnej zmluve.

8.4. V prípade, že predávajúci poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu mu z týchto VOP ( okrem povinnosti včasného dodania tovaru a dodania tovaru v požadovanej kvalite, za ktorých porušenie je sankcia upravená v bodoch 8.2 a 8.3), má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100.- Eur (sto) za každé jednotlivé porušenie povinnosti vyplývajúcej z týchto VOP.

8.5. Kupujúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 2 a 3 tohto článku proti pohľadávke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.

8.6. Ustanovenia o úroku z omeškania a zmluvnej pokute nemajú vplyv na prípadnú povinnosť náhrady spôsobenej škody kupujúcemu, ktorá je samostatným nárokom. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorú kupujúcemu spôsobil nedodaním tovaru, omeškaním s dodaním tovaru alebo dodaním tovaru v inej kvalite, než aká bola dojednaná v kúpnej zmluve.

9. Trvanie kúpnej zmluvy

9.1. V nasledujúcich prípadoch je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť:

 •  predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru viac ako pätnásť (15) dní;
 •  predávajúci nesplnil predmet kúpnej zmluvy riadne (tovar má vady);
 •  bolo začaté konkurzné, exekučné alebo iné obdobné konanie u predávajúceho;
 •  predávajúci vstúpil do likvidácie;
 •  u predávajúceho došlo k ukončeniu jednej z jeho činností, bez ktorej nie je možné splnenie účelu kúpnej zmluvy.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Predávajúci týmto prehlasuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby kupujúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä údaje, ktoré uviedol pri objednávke alebo v komunikácii s kupujúcim, a zároveň súhlasí s tým, aby ich kupujúci spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci udeľuje kupujúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti alebo e-mailom na adrese: hfnajus@hf-mixinggroup.com.

10.2. Predávajúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej iba ako „osobné údaje“).

10.3. Predávajúci súhlasí so spracovaním osobných údajov kupujúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznamov predávajúcemu. Predávajúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.4. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania udeleného súhlasu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, aj prostredníctvom tretích osôb, aj mimo územia SR v inom členskom štáte EÚ. Osobné údaje predávajúceho budú zaevidované v evidencii kupujúceho a spracovávané určenými zamestnancami kupujúceho.

10.5. Predávajúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.6. Predávajúci ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vyhlasuje, že bol poučený o svojich právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

10.7. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov.

10.8. Osobné údaje sú uchovávané po dobu uchovávania, určenú platnými právnymi predpismi. Kupujúci je tak prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov.

10.9. Predávajúci prehlasuje, že si je vedomý toho, že poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

10.10. Kupujúci ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto poučuje predávajúceho a predávajúci týmto prehlasuje, že bol kupujúcim ako prevádzkovateľom osobných údajov poučený o tom, že právnym základom spracúvania osobných údajov je Nariadenie EU 2016/679 z 27.04.2016 (ďalej len „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov je potrebné na plnenie kúpnej zmluvy alebo objednávky, ktorej sú predávajúci a kupujúci zmluvnou stranou. Osobné údaje sa tak musia kupujúcemu ako prevádzkovateľovi poskytnúť, pretože bez toho nie je možné vybaviť akúkoľvek objednávku, uzatvoriť kúpnu zmluvu a dodať tovar. Osobné údaje sú využívané iba na uvedené účely a v nevyhnutnom rozsahu. Kupujúci je oprávnený osobné údaje na základe udeleného súhlasu ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri ako poštové podniky, prepravné a kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia internetového portálu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, a osoby oprávnené na zastupovanie spoločnosti prevádzkovateľa ako i jeho poverení zamestnanci.

10.11. Podľa Nariadenia má predávajúci práv

 • 10.11.1. kedykoľvek svoj súhlas odvolať, odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 • 10.11.2. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom;
 • 10.11.3. na opravu osobných údajov;
 • 10.11.4. na vymazanie osobných údajov;
 • 10.11.5. na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • 10.11.6. namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
 • 10.11.7. na prenosnosť osobných údajov;
 • 10.11.8. byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od predávajúceho;
 • 10.11.9. podať sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

10.12. Práve podľa bodu 11 tohto článku je predávajúci oprávnený si uplatniť zaslaním žiadosti, do sídla kupujúceho ako prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu uvedenú v bode 1 tohto článku. Z žiadosti musí byť zrejmé, ktoré z vyššie špecifikovaných práv žiadateľ využíva, akým spôsobom, prípadne z akého dôvodu.

11. Dôvernosť informácii

11.1. Dôverné informácie sú všetky informácie verejne neprístupné, a to technické, obchodné, finančné, prevádzkové alebo všetky iné informácie, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo s ktorými sa predávajúci oboznámi iným spôsobom v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo informácie, s ktorými sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe predávajúcemu pri ich poskytnutí ako s dôvernými, alebo akékoľvek informácie a údaje, z povahy ktorých je pochopiteľné pre akúkoľvek osobu, že sú dôverné (ďalej len „dôverné informácie“). Dôverné informácie sú najmä akékoľvek technické, obchodné, finančné, komerčné alebo prevádzkové informácie, obchodné tajomstvo, know-how, špecifikácie, plány, náčrty, modely, vzorky, dáta, počítačové programy, softvér, dokumentácia alebo akékoľvek práva duševného vlastníctva v akejkoľvek podobe či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ako aj informácie prijaté od inej osoby ako je kupujúci, pokiaľ je táto osoba zaviazaná s nimi nakladať ako s dôvernými.

11.2. V súvislosti so všetkými dôvernými informáciami, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci zmluvného vzťahu predávajúceho a kupujúceho, a/alebo ktoré sú označené alebo považované ako dôverné, a/alebo sú na základe iných okolností rozpoznateľné ako dôverné a/alebo obchodné tajomstvo sprístupnené predávajúcemu (ďalej len “dôverné informácie“), každá zmluvná strana bude:

 • 11.2.1. počas trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek dôverné informácie a nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať;
 • 11.2.2. zabezpečovať a dodržiavať zodpovedajúce technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií, ktoré jej boli alebo budú poskytnuté, alebo sprístupnené, pred neoprávnenou manipuláciou s nimi, minimálne však také opatrenia, ktoré sú porovnateľné s opatreniami, aké dodržiava pri ochrane vlastných údajov podobnej povahy a dôležitosti;
 • 11.2.3. používať dôverné informácie iba pre účely kúpnej zmluvy a po skončení zmluvy nebude bez akéhokoľvek časového obmedzenia používať dôverné informácie na akýkoľvek účel, zároveň nesmie bez akéhokoľvek časového obmedzenia poskytnúť akékoľvek dôverné informácie tretím osobám;
 • 11.2.4. poskytovať dôverné informácie iba v nevyhnutnom rozsahu a výlučne na účely kúpnej zmluvy svojim zamestnancom, splnomocneným alebo povereným osobám a iným zástupcom ako aj svojim externým daňovým, právnym a iným odborným poradcom a konzultantom, pokiaľ takéto osoby súhlasili s tým, že budú viazané dodržiavaním dôvernosti informácií za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v týchto VOP; v prípade poskytnutia dôverných informácií osobám uvedeným v tomto bode zodpovedá za ochranu takto poskytnutých informácií priamo predávajúci, akoby tieto informácie spracúval sám;
 • 11.2.5. sprístupňovať dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.

11.3. Ustanovenia bodu 2 tohto článku sa nevzťahujú na dôverné informácie, ktoré:

 • 11.3.1. sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci zmluvných strán;
 • 11.3.2. boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred uzavretím zmluvného vzťahu alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti;
 • 11.3.3. sú náležite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou právomocou alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bude okamžite informovať druhú zmluvnú stranu pred sprístupnením informácií.

11.4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami na svojej strane alebo inou osobou ihneď potom, ako túto skutočnosť zistí a zaväzuje sa vyvinúť v spolupráci s kupujúcim maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky takejto neoprávnenej manipulácie, aby sa zabránilo ďalšej neoprávnenej manipulácii a tiež aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle týchto VOP.

11.5. Predávajúci vráti na požiadanie kupujúcemu všetky originály, kópie, reprodukcie alebo iné zhrnutia dôverných informácií. Všetky dokumenty, listiny, poznámky a iné písomnosti, taktiež, no nie len, elektronické verzie alebo kópie ako sú napr. e-mail, počítačové súbory či už v strojovom kóde alebo normálne čitateľné, ktoré boli vyhotovené na základe poskytnutých dôverných informácií predávajúcim, jeho zamestnancami, zástupcami, splnomocnenými osobami, spolupracujúcimi osobami a inými osobami musia byť zničené na požiadanie kupujúceho a ich zničenie musí byť potvrdené písomne kupujúcemu.

11.6. Všetky dôverné informácie sú a vždy budú vlastníctvom kupujúceho. Poskytnutím dôverných informácií predávajúcemu kupujúci v žiadnom prípade nedáva či už výslovne alebo nepriamo predávajúcemu právo alebo neudeľuje licenciu na akékoľvek použitie patentov, autorských diel, ochranných známok, obchodných tajomstiev, ako aj iných práv duševného vlastníctva, alebo iných práv patriacich kupujúcemu alebo tretím osobám.

11.7. Všetky zákonné povinnosti mlčanlivosti zostávajú pre obe zmluvné strany ustanoveniami bodov tohto článku nedotknuté.

11.8. Povinnosť utajenia dôverných informácií platí nezávisle na tom, či zmluva bola uzavretá́, aj pre informácie získané́ počas ponukovej fázy a po skončení zmluvy.

11.9. Na obchodný́ vzťah s kupujúcim môže predávajúci vo svojej reklame poukázať iba vtedy, pokiaľ to kupujúci vopred písomne odsúhlasí.

11.10. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tohto článku týchto VOP, najmä, ale nie výhradne, porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 2 tohto článku, je kupujúci oprávnený, nie však povinný, požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 10.000.- Eur (slovom desaťtisíc eur) za každé jedno takéto porušenie povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej kupujúcim, a to do 14 dní od jej doručenia. Predávajúci sa týmto zaväzuje, že zmluvnú pokutu vyúčtovanú kupujúcim riadne a včas zaplatí. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa týchto VOP nezaniká právo kupujúceho na náhradu škody v celom rozsahu. Predávajúci je zároveň povinný uhradiť kupujúcemu náhradu škody aj v prípade, ak porušenie povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou, nezavinil a aj náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a/alebo objednávky a túto je možné meniť a dopĺňať len vo forme dodatkov v písomnej forme.

12.2. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP a ďalších dotknutých dohôd bolo alebo sa stalo neplatným, potom tým nie je dotknutá platnosť kúpnej zmluvy ako celku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie ustanovením platným, ktoré najlepšie zodpovedá ekonomickému účelu ustanoveniu neplatného.

12.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade nezrovnalostí medzi jazykovými verziami, má prednosť slovenská verzia.

12.4. V prípade, že nastane rozpor medzi týmito VOP a zmluvným vzťahom platí, že zmluvný vzťah je nadriadený týmto VOP.

12.5. Predávajúci potvrdením objednávky kupujúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom týchto VOP a súhlas s ich obsahom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné k 01.06.2019.