Vyhľadávanie
Search

Kvalita

Spokojnosť zákazníkov je najdôležitejším kritériom našej spoločnosti. Kvalita sa vzťahuje nielen na samotné výrobky, ale tiež na spoločnosť ako celok, na jej riadenie a výkon. HF NaJUS, a. s. kladie veľký dôraz na kvalitu produkcie, čoho dôkazom sú aj získané certifikáty. Systém manažmentu a riadenia kvality je už dlhodobo súčasťou našej práce a neustále sa snažíme v danej oblasti zdokonaľovať. Moderné prístrojové vybavenie a kvalifikovaná pracovná sila dokáže na vyššej úrovni zabezpečiť fungovanie systému kvality.

CERTIFIKÁTY KVALITY

Výsledné produkty spĺňajú štandard definovaný normami ISO 9001:2000, za čo spoločnosť získala certifikát kvality. Firma sa môže pochváliť aj zváračským certifikátom, ktorým dokázala, že má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém riadenia kvality zvárania podľa technických požiadaviek  STN EN ISO 9001:2009 a STN. Taktiež disponuje certifikátom zhody s normou STN EN ISO 9001:2009, udeleným spoločnosťou Acert s.r.o.,  ktorý oprávňuje našu spoločnosť vyrábať jednoúčelové stroje a zariadenia, zváracie, montážne a upínacie prípravky, formy, náradie a v neposlednom rade aj strojové diely pre automobilový, hutnícky, sklársky,  gumárenský, letecký, poľnohospodársky, drevársky, potravinársky a baliaci priemysel.

MERACIE PRÍSTROJE:

  • KOMEG (3 350 x 1 500 x 1 600), presnosť merania – do 100 mm = 0,03 mm
  • IOTA 0101 (665 x 665 x 465), presnosť merania pri 20°C až do 0,003 mm
  • Profilprojektor LM8 TITANUS (200 x 400), s presnosťou 0,01 mm
  • FARO – meracie zariadenie

 

 Od každého výrobku sa očakáva, že bude kvalitný a použiteľný pre funkciu, na ktorú je určený. HF NaJUS, a. s. zabezpečuje a následne aj vyhodnocuje  požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, výstupov, výrobkov, výkonov, služieb a procesov v priebehu výroby. Dodržiavanie kvality je kontrolované prostredníctvom prístrojového vybavenia a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí zabezpečujú fungovanie systému na najvyššej úrovni.